Site Overlay

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

I Definicje

 1. Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są: Restauracja  oraz Klient realizujący zamówienie w wybranej przez siebie Restauracji Partnerskiej.
 2. Restauracja  Sylwia i Roberto Bussani Pizza i Gitara Spółka Jawna, ul. Stary Port 9/1, 85-068 Bydgoszcz, NIP  9671467818.
 3. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać obowiązki zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w drobnych sprawach życia codziennego, która składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu. strona Restauracji Partner.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka posiadająca zdolność prawną korzystająca z Systemu Informatycznego.
 5. Zamówienie – czynność prawna dokonywana za pośrednictwem Systemu Informatycznego, podczas której Klient wyraża wolę zakupu zamówionych produktów i usług zgodnie z ich opisem i ceną.
 6. Zapłata – czynność zapłaty ceny za zamówienie w wybrany sposób określony w Regulaminie podczas składania zamówienia.
 7. Administrator Danych Osobowych -Sylwia i Roberto Bussani Pizza i Gitara Spółka Jawna, ul. Stary Port 9/1, 85-068 Bydgoszcz NIP  9671467818 
 8. Osoba przetwarzająca dane osobowe – Sylwia i Roberto Bussani Pizza i Gitara Spółka Jawna, ul. Stary Port 9/1, 85-068 Bydgoszcz NIP  9671467818, contact: pizzaigitara@gmail.com

II Postanowienia ogólne

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszym dokumentem jest Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników i Klientów korzystających z Systemu Informatycznego.
 3. Restauracja, Użytkownik i Klient zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie informacje zawarte i wyświetlane w Systemie Informatycznym, dotyczące towarów i usług, w tym ich cen, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o której mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Zabrania się wykorzystywania Systemu informatycznego przez Użytkownika lub Klienta w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Restauracji. W szczególności Klient i Użytkownik nie będą podejmować żadnych działań, które mogłyby narazić Restaurację na jakąkolwiek szkodę w mieniu lub wizerunku.
 6. Użytkownikowi i Klientowi nie wolno zamieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 7. Użytkownik staje się Klientem z chwilą złożenia Zamówienia.
 8. Klient oświadcza, że ​​podane przez niego w formularzu zamówienia dane, w szczególności adres oraz adres e-mail, są dokładne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania danych nieprawdziwych lub danych nienależących do Klienta, Restauracja może niezwłocznie usunąć zamówienie Klienta i powiadomić odpowiednie organy państwowe.
 9. Jeżeli w wyniku bezprawnego wykorzystania danych Klienta zostaną dokonane transakcje z wykorzystaniem jego danych, Restauracja zwolnieni są z odpowiedzialności, jeżeli Klient nie powiadomił Restauracji Partnerskiej o bezprawnym wykorzystaniu jego danych niezwłocznie po odkrycie tego faktu.
 10. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu w procesie uruchomienia Usługi przy wykorzystaniu Systemu informatycznego jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania dodatkowej umowy.

III Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Korzystanie z usług Systemu Informatycznego wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.
 2. Klient składając zamówienie zobowiązuje się do podania prawdziwych i pełnych danych wymaganych przez System Informatyczny oraz przyjmuje do wiadomości, że składa zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 3. Restauracja zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia i prawidłowości danych telefonicznie lub e-mailem. W przypadku braku kontaktu z Klientem, danych niekompletnych, podejrzenia, że ​​dane są nieprawdziwe, należą do osób trzecich lub promocja nie leży po stronie Klienta, Restauracja  ma prawo anulować zamówienie bez podania przyczyny.
 4. Jeżeli Klient złożył zamówienie korzystając z promocji, rabatu cenowego lub innych preferencji, do których nie był uprawniony, zobowiązuje się do zapłaty pełnej ceny. Restauracja  ma prawo weryfikować w trakcie realizacji zamówienia uprawnienia Klienta do zakupu towarów i usług na preferencyjnych warunkach.

IV Wymagania techniczne

 1. W celu skorzystania z Usługi Użytkownik i/lub Klient muszą posiadać odpowiednie urządzenia końcowe (telefon, komputer, tablet) z dostępem do Internetu.
 2. Korzystanie z Systemu wymaga posiadania przez Użytkownika i/lub Klienta urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu oraz przeglądarek Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera w najnowszej możliwej wersji.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności, w szczególności stosowania plików cookies zawarte są w Polityce prywatności dostępnej dla wszystkich Użytkowników i/lub Klientów na stronie internetowej: dostawa.pizzaigitara.pl [strona restauracji, zakładka polityka prywatności].
 4. Wymogami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z Systemu i usług świadczonych za jego pośrednictwem jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari .

V Dodatkowe informacje dotyczące zamówień on-line

 1. Umowę pomiędzy Klientem a Restauracją  uważa się za zawartą dopiero wówczas, gdy Restauracja  potwierdzi Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji, podając termin dostawy lub odbioru zamówienia.
 2. Restauracja ma  prawo do anulowania potwierdzonego zamówienia w następujących przypadkach: a) naruszenia zasad opisanych w pkt. III Regulaminu; b) awaria lub ograniczenia techniczne lub organizacyjne uniemożliwiające lub poważnie utrudniające realizację zamówienia; c) brak odpowiednich środków lub produktów do realizacji zamówienia, którego Restauracja  nie mogła przewidzieć pomimo dołożenia należytej staranności; d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, że podane przez Klienta dane są fałszywe, należą do osób trzecich, Klient nie posiada zdolności prawnej w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
 3. Restauracja  zobowiązuje się do niezwłocznego, w miarę możliwości, zamieszczenia publicznie dostępnej informacji za pośrednictwem Systemu Informatycznego o istniejących ograniczeniach lub niemożności realizacji Zamówień.
 4. Restauracja  potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez wyświetlenie Klientowi stosownej informacji na ekranie urządzenia, na którym Klient złożył zamówienie. Dodatkowo Klient otrzyma wiadomość e-mailem. Wykonanie przez Restaurację  jednej z powyższych czynności jest równoznaczne ze skutecznym dostarczeniem Klientowi potwierdzenia zamówienia do realizacji.
 5. Podany termin realizacji zamówienia należy traktować zgodnie z planem, a przekroczenie go o 80% nie jest traktowane jako niezrealizowanie zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.

VI Sposoby płatności

 1. Klient składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności: gotówką, kartą za pośrednictwem terminala płatniczego Restauracji lub poprzez Internet (dalej: płatności on-line).
 2. Uregulowanie przez Klienta płatności na rzecz Restauracji za pomocą płatności on-line jest równoznaczne ze spełnieniem zobowiązania przez Klienta.
 3. W przypadku dokonania płatności online, Restauracja  przyjmie zamówienie do realizacji pod warunkiem potwierdzenia otrzymania środków. Dokument potwierdzający wpływ środków na konto Klienta nie jest wystarczający. W przypadku anulacji przez Restaurację  zamówienia opłaconego za pomocą płatności on-line, Restauracja zwróci płatność. 
 4. Zalecenie zwrotu płatności przez Restauracji nastąpi nie dłużej niż w terminie 72 godzin, z zastrzeżeniem, że dni wolne od pracy mogą wydłużyć ten termin, od dnia otrzymania przez Restauracji informacji o odwołaniu zamówienia zlecenie i zlecenie zwrotu środków. Za dzień zwrotu uważa się dzień, w którym Restauracja złoży dyspozycję zwrotu należnej kwoty Operatorowi płatności.
 5. Restauracja jako partner Operatora Systemu Płatności Internetowych oraz Operator Systemu Płatności Internetowych zastrzegają sobie prawo do odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności w przypadku wątpliwości co do legalności transakcji, za którą płatność dokonano płatności lub legalności samej płatności. Płatność może zostać odrzucona przez Restauracja i/lub Operatora Systemu Płatności Internetowych z powyższych powodów.
 6. Restauracja i Operator Systemu Płatności Internetowych nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, powstałe z przyczyn powstałych po złożeniu przez Klienta zlecenia płatniczego, a także za niewykonanie lub opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych uniemożliwiających realizację transakcji płatniczej, a także opóźnieniami wynikającymi z innych zdarzeń niezależnych od Restauracji lub Operatora Systemu Płatności Internetowych.
 7. Restauracja  wystawi Klientowi odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie sprzedaży w terminie przewidzianym przepisami prawa.
 8. W przypadku pytań lub wątpliwości Klient powinien skontaktować się z Restauracją  telefonicznie lub mailowo.

VII Prawo Klienta do odstąpienia od umowy

 1. Przed realizacją zamówienia przez Restaurację  Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i może skorzystać z tego prawa do czasu, gdy Restauracja  nie będzie kontynuować realizacji zamówienia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązuje się poinformować o tym Restaurację  niezwłocznie po złożeniu zamówienia, nie później jednak niż do czasu jego realizacji przez Restaurację  i poprzez jednoznaczne oświadczenie w drodze kontaktu telefonicznego z Partnerem Restauracja. Po tym terminie zamówienie nie może zostać anulowane ani zmienione, chyba że Restauracja  wyrazi na to zgodę. Poinformowanie Restauracji Partnerskiej o zamiarze odstąpienia od umowy drogą elektroniczną nie jest wystarczające, aby skutecznie odstąpić od umowy.
 3. Jeżeli Klient dokonał płatności on-line, środki zostaną zwrócone przez Restauracji niezwłocznie od momentu otrzymania dyspozycji zwrotu od Restauracji Partnerskiej, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.

VIII Własność intelektualna i licencje

 1. Układ Systemu Informatycznego, zawartość oraz kod źródłowy podlegają ochronie polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.
 2. Pobieranie treści z Systemu Informatycznego oraz ich kopiowanie dozwolone jest wyłącznie na użytek prywatny, w celu lepszego zapoznania się z informacją.
 3. Żadna część Systemu Informatycznego, w tym niniejszy Regulamin, nie może być rozpowszechniana i/lub powielana bez wiedzy właściciela.

IX Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Zamówienia, prezentowanej Oferty i Dostawy należy kierować bezpośrednio do Restauracji Partnerskiej, której dotyczy reklamacja. Restauracja nie rozpatruje reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Restaurację.
 2. Reklamacja dotycząca usług Restauracji zostanie rozpatrzona przez Restaurację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer telefonu, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, datę realizacji zamówienia, wskazany adres dostawy, login Klienta oraz szczegółowy opis reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Restaurację należy przesyłać drogą elektroniczną na adres pizzaigitara@gmail.com.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niekompletne lub wymagają doprecyzowania, Restauracja zwróci się o ich uzupełnienie przed rozpatrzeniem reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji wydłuża się do czasu uzupełnienia danych przez Klienta składającego reklamację.
 6. Restauracja rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej formie. Restauracja może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonej po upływie 90 dni od ujawnienia przyczyn reklamacji.
 7. Decyzja w sprawie reklamacji złożonej Restauracja wysyłana jest wyłącznie na adres pocztowy lub e-mail wskazany w samej reklamacji.

X Ochrona danych osobowych

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce Ochrona Danych Osobowych/Prywatność.

XI Opis ryzyka

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Restauracja informuje o szczególnych ryzykach związanych z korzystaniem przez Użytkowników i Klientów z Usług usług świadczonych drogą elektroniczną przez Restauracja w ramach korzystania z Usług Elektronicznych. Informacje dotyczą zagrożeń, które Restauracja identyfikuje jako potencjalne zagrożenia, które należy wziąć pod uwagę pomimo stosowania systemów zabezpieczeń zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym wpływem osób trzecich: 1. możliwości otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przesyłanej drogą elektroniczną, 2. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (malware, robaki) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu, 3. możliwość naruszenia bezpieczeństwa w celu uzyskania informacji osobistych i poufnych w celu kradzieży tożsamości poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających autentyczne wiadomości, 4. możliwość nieuprawnionego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualna analiza danych przepływających w sieci (spyware), 5. instalacja oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Usług z innych źródeł niż autoryzowane przez Usługodawcy, który pomimo podjętych działań minimalizujących możliwość udostępniania wersji oprogramowania zmodyfikowanych przez osoby trzecie, może zawierać złośliwe oprogramowanie.

XII Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Restauracja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez powiadamiania Klientów. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia opublikowania. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
 3. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi uprawnienia konsumentom, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. W ramach korzystania z Usług Użytkownikowi i Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w tym: a) informacji i danych wymyślonych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Systemu; b) informacje naruszające prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych przysługujące Restauracji lub osobom trzecim; c) inne informacje i dane naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Stan na dzień 2024-03-18